RInChI=1.00.1S/C12H11Cl2NO2/c1-12(2,3)5-4-9-10(13)6-8(15(16)17)7-11(9)14/h6-7H,1-3H3<>C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3!C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3!C6H2Cl2INO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H<>2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2!C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!Cu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17/E:(1,2,3)(6,7)(10,11)(13,14)(16,17)/CRV:15.5/rA:17CCCCCCCCCCCCClClNOO/rB:;;;t4;;;d6s7;s4;s6d9;d7s9;s1s2s3s5;s10;s11;s8;d15;d15;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6/E:(2,3,4)/rA:6CCCCCC/rB:;;;t1;s2s3s4s5;/rC:;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7/E:(1,2,3,4)(5,6)/rA:7CCCCCCN/rB:;;;s1s2;s3s4;s5s6;/rC:;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/E:(1,2)(4,5)(7,8)(11,12)/CRV:10.5/rA:12CCCCCCClClINOO/rB:;d1s2;s1;d2;d4s5;s4;s5;s6;s3;d10;d10;/rC:;;;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19;20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38;39;40;41/E:2*(1,2,3)(4,5,6,7,8,9)(10,11,12,13,14,15)(16,17,18);;;/rA:41CCCCCCCCCCCCCCCCCCPCCCCCCCCCCCCCCCCCCPCl-Cl-Pd+2/rB:;;d1;s1;d2;s2;d3;s3;s4;d5;s6;d7;s8;d9;d10s11;d12s13;d14s15;s16s17s18;;;;d20;s20;d21;s21;d22;s22;s23;d24;s25;d26;s27;d28;d29s30;d31s32;d33s34;s35s36s37;;;;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!1/N:1;2;3/rA:3Cu+2I-I-/rB:;;/rC:;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-XIHADZMUTKVSRJ-UHFFFAOYSA-N--PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N-UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N-FCDBEIIBODDDEJ-UHFFFAOYSA-N--YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L-WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-GBRBMTNGQBKBQE-UHFFFAOYSA-L

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-XIHADZMUTK-WVLXAHXFOU-YJKPTOBYGI-NUHFF-NUHFF-JUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=LJAKZDCAPQOUDAVBK-JUHFFFADPSCTJSA