RInChI=1.00.1S/C30H30Cl2N4O2/c1-16(2)35-28-26(34-29(35)23-13-19(15-33)7-11-25(23)38-5)30(37)36(24-14-21(32)8-6-17(24)3)27(28)22-10-9-20(31)12-18(22)4/h6-14,16,27H,15,33H2,1-5H3!C4H5ClO3/c1-3(6)8-2-4(5)7/h2H2,1H3<>C34H34Cl2N4O5/c1-18(2)39-32-30(38-33(39)26-14-22(8-12-28(26)44-6)16-37-29(42)17-45-21(5)41)34(43)40(27-15-24(36)9-7-19(27)3)31(32)25-11-10-23(35)13-20(25)4/h7-15,18,31H,16-17H2,1-6H3,(H,37,42)<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38/E:(1,2)/rA:38CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClClNNNNOO/rB:;;;;;;d6;;s9;d7;;;;;s1s2;s3s6;s4d12;s7d13s15;d9s12;s8d14;d10s18;s13;s14d17;s11d23;;s22;d26s27;s23;s26;s20;s21;s15;s26d29;s16s28s29;s24s27s30;d30;s5s25;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8/rA:8CCCCClOOO/rB:;s1;s2;s4;d3;d4;s2s3;/rC:;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45/E:(1,2)/rA:45CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClClNNNNOOOOO/rB:;;;;;;;d7;;s10;d8;;;;;;s1s2;s3s7;s4d13;s5;s8d14s16;d10s13;s9d15;d11s20;s14;s15d19;s12d26;s17;;s25;d30s31;s26;s30;s23;s24;s16d29;s30d33;s18s32s33;s27s31s34;d21;s29;d34;s6s28;s17s21;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-ZESYAYINYFJRIY-UHFFFAOYSA-N-HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N--VHUUOXLYQSUJME-UHFFFAOYSA-N--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-PVKGYLALUB-VHUUOXLYQS-WYURNTSHIV-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=PBNZDVNSRQAZMPYYZ-NUHFFFADPSCTJSA