RInChI=1.00.1S/C10H10N2O6/c1-17-9(13)8(10(14)18-2)7-4-3-6(5-11-7)12(15)16/h3-5,8H,1-2H3!C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2<>C13H13N3O6/c1-21-11(17)13(6-3-7-14,12(18)22-2)10-5-4-9(8-15-10)16(19)20/h4-5,8H,3,6H2,1-2H3<>CH4O/c1-2/h2H,1H3/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18/E:(1,2)(9,10)(13,14)(15,16)(17,18)/CRV:12.5/rA:18CCCCCCCCCCNNOOOOOO/rB:;;d3;;s3d5;s4;s7;s8;s8;s5d7;s6;d9;d10;d12;d12;s1s9;s2s10;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4/rA:4CCCN/rB:d1;s2;t3;/rC:;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22/E:(1,2)(11,12)(17,18)(19,20)(21,22)/CRV:16.5/rA:22CCCCCCCCCCCCCNNNOOOOOO/rB:;;;d4;s3;s3;;s4d8;s5;;;s6s10s11s12;t7;s8d10;s9;d11;d12;d16;d16;s1s11;s2s12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-VTEVSGUDKFSYGJ-UHFFFAOYSA-N-NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N--OIEHMLHGDKIDPD-UHFFFAOYSA-N--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-YBZADBXBYP-OIEHMLHGDK-OKKJLVBELU-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=RVGPMYZIAGOGFDGKQ-NUHFFFADPSCTJSA