RInChI=1.00.1S/C34H51N3O6S/c1-23(2)11-16-27-22-28(30(44-27)32(40)41)37(31(39)25-14-12-24(3)13-15-25)26-17-20-36(21-18-26)29(38)10-8-7-9-19-35-33(42)43-34(4,5)6/h22-26H,7-10,12-15,17-21H2,1-6H3,(H,35,42)(H,40,41)<>C35H53N3O6S/c1-24(2)12-17-28-23-29(31(45-28)33(41)43-7)38(32(40)26-15-13-25(3)14-16-26)27-18-21-37(22-19-27)30(39)11-9-8-10-20-36-34(42)44-35(4,5)6/h23-27H,8-11,13-16,18-22H2,1-7H3,(H,36,42)!CH4O/c1-2/h2H,1H3!Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>H2O/h1H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44/E:(1,2)(4,5,6)(12,13)(14,15)(17,18)(20,21)(40,41)/rA:44CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOOOOS/rB:;;;;;;s7;s7;s8;;;;s12;s13;t11;;;s9;s17;s18;;s1s2s11;s3s12s13;s14s15;s17s18;s16d22;s22;s10;d28;s25;s30;;s4s5s6;s19d33;s20s21s29;s26s28s31;d29;d31;d32;s32;s33;s33s34;s27s30;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45/E:(1,2)(4,5,6)(13,14)(15,16)(18,19)(21,22)/rA:45CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOOOOS/rB:;;;;;;;s8;s8;s9;;;;s13;s14;t12;;;s10;s18;s19;;s1s2s12;s3s13s14;s15s16;s18s19;s17d23;s23;s11;d29;s26;s31;;s4s5s6;s20d34;s21s22s30;s27s29s32;d30;d32;d33;s34;s7s33;s34s35;s28s31;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;!1/N:1;2/rA:2Li+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-RVZKSWYLWIMNMR-UHFFFAOYSA-N--HDNFWDPUGARJKC-UHFFFAOYSA-N-OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N-WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M--XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-RVZKSWYLWI-XGJGXRPSAK-XLYOFNOQVP-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=ITWRVRNGKNXMFLBZQ-MUHFFFADPSCTJSA