RInChI=1.00.1S/C10H10N2O2/c11-8-2-1-3-9-4-6-10(7-5-9)12(13)14/h4-7H,1-3H2!ClH.H3N/h1H;1H3<>C10H12N2/c11-8-2-1-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,1-3,12H2<>CH4O/c1-2/h2H,1H3!Fe!H2O/h1H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14/E:(4,5)(6,7)(13,14)/CRV:12.5/rA:14CCCCCCCCCCNNOO/rB:s1;s1;;;s4;d5;s2;s3d4s5;d6s7;t8;s10;d12;d12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1;2/rA:2ClN/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/E:(4,5)(6,7)/rA:12CCCCCCCCCCNN/rB:s1;s1;;;s4;d5;s2;s3d4s5;d6s7;t8;s10;/rC:;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;!0/N:1/rA:1Fe/rB:/rC:;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-REYKJCQDLPKSCX-UHFFFAOYSA-N-NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N--VOBGOLQYIBMRSR-UHFFFAOYSA-N--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N-XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-RRTINZYVBZ-VOBGOLQYIB-DKEHEBGBHV-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=OQLXYMRTWFLPQVHZV-NUHFFFADPSCTJSA